РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИТЕ ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

В ДГ "Синчец" - с. Първомай има
6 групи детска градина и 1 яслена група.
Във филиала в с. Кавракирово има
3 групи детска градина.

Контакти:

GSM:0879001913

E-mail:
sinchec_parvomai@abv.bg