Доставка на хранителни продукти и изделия за нуждите на Детска градина „Синчец“, с. Първомай, общ. Петрич“ по две обособени позиции. Събиране на оферти с обява

Контакти:

GSM:0879001913

E-mail:
sinchec_parvomai@abv.bg